Ouderbijdrage

De vrijwillige bijdrage voor de ouderraad is vastgesteld op € 5, - per jaar voor het eerste kind. De ouderraad verstrekt een nota waarbij tevens gevraagd wordt om € 2,00 voor de schoolkrant. Deze komt drie keer per jaar uit, en is vooral gevuld met verhalen en illustraties van kinderen.

De bedragen kunnen worden overgemaakt op rekening NL18RABO32 0261 042 t.n.v. de 'Stichting Steunfonds OBS Ferwert'. Graag de naam van uw kind(eren) en in welke groep uw kind zit bij de betaling vermelden. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat wordt elke betaling zeer op prijs gesteld.

Schoolreisjes
De groepen 1 en 2 hebben een themadag of een uitstapje. De kosten worden beperkt tot ongeveer € 10,-. De groepen 3, 4 en 5 gaan op een eendaagse schoolreis. De kosten bedragen ongeveer € 20,-. De groepen 6, 7 en 8 gaan drie dagen kamperen. De kosten zijn ongeveer € 50,- per leerling.

Ook dit bedrag kan overgemaakt worden naar het rekeningnummer NL18RABO32 0261 042. De penningmeester van de ouderraad kondigt het tijdstip van betaling schriftelijk aan. Noteert u bij omschrijving dat het gaat om de betaling van de schoolreis en vermeld de naam/namen van het kind of de kinderen.

De reisjes horen tot de reguliere activiteiten; deelname van alle kinderen wordt van groot belang geacht. Mochten kosten een probleem vormen, dan kan in onderling overleg een oplossing worden gezocht (bijvoorbeeld met hulp van Stichting Leergeld).