Ouderbijdrage

De vrijwillige bijdrage voor de ouderraad is vastgesteld op € 10,- per jaar voor ieder kind. De ouderraad verstrekt hiervoor een nota. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat wordt elke betaling zeer op prijs gesteld. Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd.

De bedragen kunnen worden overgemaakt op rekening NL18RABO32 0261 042 t.n.v. de 'Stichting Steunfonds OBS Ferwert'. Graag de naam van uw kind(eren) en in welke groep uw kind zit bij de betaling vermelden.

Schoolreisjes
De groepen 1 en 2 hebben een themadag of een uitstapje. De kosten worden beperkt tot ongeveer € 15,-. De groepen 3, 4 en 5 gaan op een eendaagse schoolreis. De kosten bedragen ongeveer € 20,-. De groepen 6, 7 en 8 gaan drie dagen kamperen. De kosten zijn ongeveer € 60,- per leerling.
Ook dit bedrag kan overgemaakt worden naar het rekeningnummer NL18RABO32 0261 042. De penningmeester van de ouderraad kondigt het tijdstip van betaling schriftelijk aan. Noteert u bij omschrijving dat het gaat om de betaling van de schoolreis en vermeld de naam/namen van het kind of de kinderen.

De reisjes horen tot de reguliere activiteiten; deelname van alle kinderen wordt van groot belang geacht. Mochten kosten een probleem vormen, dan kan in onderling overleg een oplossing worden gezocht (bijvoorbeeld met hulp van Stichting Leergeld).

Kindpakket

Heeft u een laag inkomen? Via het kindpakket kunt u een bijdrage aanvragen voor schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor bijvoorbeeld de sport of muziekvereniging en sportattributen.

https://www.kindpakket.nl/